ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GDESIGN, s.r.o., so sídlom 247, Križovany nad Dudváhom PSČ 919 24, IČO 45401764, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.25346/T. (ďalej ako „GDESIGN, s.r.o.“ nebo „GDESIGN“)

GDESIGN rešpektuje Vaše právo na súkromie, pokiaľ navštívite našu Webovú stránku a pokiaľ s nami budete komunikovať elektronickou cestou. Používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné informácie, ktoré nám predáte. Vždy usilujeme o to, aby naše jednanie bolo v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v platnom znení.

Je maximálne dôležité, aby ste boli informovaní o tom, že GDESIGN je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

Táto politika ochrany súkromia stanovuje postupy spracúvania informácií, ktoré vykonáva GDESIGN pri používaní Internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí.

Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracúvaniu Vašich osobných údajov poskytujeme vždy pri konkrétnom zbere Vašich osobných informácii, pokiaľ to zákon vyžaduje. V prípade, že sa tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácií v tomto dokumente, majú tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti prednosť pred týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

 1. Rozsah a súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov
 2. Osobné údaje zbierané spoločnosťou GDESIGN
 3. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov
 4. Pre aké účely a ako používame osobné údaje
 5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo
 6. Vaše práva
 7. Bezpečnosť a uchovanie dát
 8. Ako nás kontaktovať

1 Rozsah a súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na údaje, ktoré o Vás zbierame najmä za účelom ponuky výrobkov a služieb. Použitím Webovej stránky (viď nižšie), súhlasíte so zhromažďovaním a spracúvaním Vašich údajov podľa nižšie uvedených podmienok. V prípade priamo poskytnutých údajov je vždy vyžadovaný Váš samostatný súhlas.

Použitím Webovej stránky súhlasíte s podmienkami užitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte Webovú stránku a nepredávajte nám žiadne svoje údaje. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov a zistili prípadné vykonané zmeny.

2 Osobné údaje zbierané spoločnosťou GDESIGN

GDESIGN môže zbierať Vaše údaje z rôznych zdrojov, vrátanie:

 • Online a elektronických interakcií, vrátane Webových stránok, mobilných aplikácií, textových správ alebo aplikácií na soc.sieťach tretích strán (napr. Facebook) (ďalej ako „GDESIGN stránky“)
 • Offline interakcie, vrátanie priamych marketingových kampaní, tlačených registračných kariet, vstupov do súťaží a kontaktovaní cez Servis pre spotrebiteľov
 • Vašej interakcie s cieleným online obsahom (napr. online reklama), ktorý GDESIGN alebo dodávatelia služieb v zastúpení GDESIGN poskytujú cez stránky tretích strán alebo aplikácií.

2.1. Údaje poskytnuté priamo

Tieto údaje nám poskytujete za určitým cieľom:

 • Osobné adresné údaje vrátane informácií umožňujúcich GDESIGN osobne Vás kontaktovať (tj. meno, poštová alebo emailová adresa a telefónne číslo)

A to vždy za podmienky udelenia Vášho výslovného súhlasu.

2.2. Údaje, ktoré zbierame v priebehu návštevy Webovej stránky

Viac detailov o týchto dátach nájdete v Politike cookies.

2.3. Údaje z iných zdrojov

Môžeme zbierať údaje z iných legitímnych zdrojov za účelom poskytnutia našich výrobkov alebo služieb.

3 Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Webové stránky nie sú zamerané na deti a vedome nepožadujú ani nezhromažďujú osobné údaje osôb mladších 18 rokov. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali údaje dieťaťa, resp. osoby  mladšej 18rokov, údaje odstránime z našich záznamov čo najskôr.

4 Pre aké účely a ako používame osobné údaje

GDESIGN zhromažďuje údaje iba v nevyhnutných prípadoch. GDESIGN použije Vaše údaje iba pre dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:

 • Online objednávky – spracúvanie a poslanie Vašej objednávky, predanie informácie o stavu objednávky.
 • Servis pre spotrebiteľov – poskytnutie spotrebiteľských služieb, vrátane reakcií na Vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim výrobkom a službám. Servis pre spotrebiteľov môže využívať rôzne formy komunikácie ako emailu, listu, telefónu alebo online chatov.
 • Spojenie so spotrebiteľom – väčšie a aktívnejšie zapojenie s našimi výrobkami a službami. Môže zahŕňať zverejňovanie obsahu pre spotrebiteľa
 • Personalizácia – GDESIGN môže kombinovať údaje z rôznych zdrojov (napr. Webových stránok a offline aktivít). Toto prepojenie poskytuje GDESIGN kompletný obrázok spotrebiteľa a na druhú stranu umožňuje GDESIGN poskytnúť lepšie služby a personalizáciu, vrátane:
  • Webových stránok – zlepšenie a personalizácia skúseností na stránkach s využitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači a/lebo informácií o predchádzajúcom použití stránok
  • Cielená reklama – ponuka reklamy podľa záujmov. Na jednej strane GDESIGN využíva informácie zhromaždené na svojich stránkach a stránkach tretích strán. Tento druh reklamy sa nazýva „online behaviorálna reklama“ alebo „cielená reklama“. Typicky je vykonávaná pomocou cookies alebo podobnými technológiami.
 • Marketingová komunikácia – poskytnutie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich posielaním. Tieto môžu byť zdieľané cez SMS, emaily alebo online reklamu a cez komentáre. Pokiaľ ste súhlasili s obdržaním SMS, budú doručované v súlade s podmienkami poskytovateľa služieb, ktoré môžu byť spoplatnené.
 • Sociálne siete – poskytovanie sociálne komunikácie vrátane:
  • Nástroje komunity Webových stránok  – pri návšteve Webovej stránky cez komunitný nástroj, vložíte recept, obrázok alebo iný obsah, GDESIGN môže použiť a zobraziť údaje, ktoré zdieľate na týchto stránkach.
  • Virálne nástroje – napr. pozvanie priateľa, kde môžete zdielať správy, informácie o výrobku, súťaži alebo iné s rodinou alebo priateľmi. Typicky vyžaduje zber a použitie kontaktných údajov (meno, email) pre doručenie jednorazovej správy/obsahu adresátovi.
  • Soc.siete tretích strán – Viac o tejto problematike nájdete v podmienkach užitia poskytovateľa sociálnych sietí.
  • Iné – údaje môže GDESIGN používať pre iné špecifické účely vrátania dennej údržby a zabezpečenia stránok, k vyhodnocovaniu demografických štúdií a auditov a pre spotrebiteľské prieskumy.

5 Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo

GDESIGN nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá ich hodlá použiť pre účely priameho marketingu, pokiaľ sme Vás o tom dopredu neinformovali a Vy ste nám k tomu neposkytli výslovný súhlas.

Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia

Môžeme využívať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia pre zaistenie podpory interných funkcií Webových stránok a pre pomoc so správou Webových stránok alebo ich funkciami, programami a propagačnými akciami. Tretie strany môžu spracúvať Vaše údaje v rozsahu týchto služieb.

GDESIGN spolupracuje s takými tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, než z ktoré pristupujete na Webovú stránku. Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi v rámci poskytovania svojich služieb. Tieto tretie osoby musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako GDESIGN a sú viazané písomnou zmluvou o spracúvaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa ktorej budú Vaše osobné údaje uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracúvané iba na základe špecifických pokynov GDESIGN .

6 Vaše práva

6.1. Právo odhlásenia z marketingovej komunikácie

Máte právo Opt-out, nepovoliť marketingovú komunikáciu; to môžete vykonať takto:

 1. Nasledovaním pokynov danej marketingovej komunikácie
 2. Kontaktovaním nás na našej emailovej adrese info(zavináč)gdesign.sk

Pokiaľ zmeníte podmienky udelenia súhlasu pre marketingovú komunikáciu, stále môžete dostávať administratívne komunikácie z GDESIGN, ako potvrdenie objednávky.

6.2. Prístup a oprava

Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom. Vždy môžete kontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci Vašej registrácie na Webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť kontaktujte nás.

7 Bezpečnosť a uchovanie dát

7.1. Bezpečnosť údajov

GDESIGN má nastavených niekoľko bezpečnostných meraní pre udržanie Vašich osobných údajov v bezpečí:

 • Zabezpečenie operačného prostredia – GDESIGN zhromažďuje Vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné iba pre zamestnancov GDESIGN , agentúry a zmluvných partnerov na princípe „nutnosti“. GDESIGN  dodržuje v tomto zmysle všeobecne uznávané priemyselné štandardy.

Tieto zabezpečenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré verejne zdieľate napr. na komunitných stránkach.

7.2. Uchovanie dát

GDESIGN bude uchovávať osobné údaje iba počas nevyhnutne nutnej doby pre uvedené účely, pre zodpovedanie Vášho dotazu alebo vyriešenie problému, poskytnutie lepších a nových služieb a za podmienky dodržania všetkých zákonných nariadení.

8 Ako nás kontaktovať

GDESIGN je prevádzkovateľ údajov a spracúva ich v rozsahu týchto Zásad. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracúvaní informácií, kontaktujte nás prosím písomne na GDESIGN, s.r.o., so sídlom 247, Križovany nad Dudváhom PSČ 919 24.